Connecta amb el món i mostra d'on ets

Fundació puntCat + Correu El teu correu .cat gratuït per sempre!

Promoció tancada!


És fàcil, en només 2 clics

 • Tria el teu domini .cat (exemple: domenech.cat)

 • Crea els teus comptes de correu (exemple: jordi@domenech.cat)

 • Correu completament gratuït

  Inclou un domini .cat i un paquet de correu electrònic gratuïts per sempre.

  Fins a 3 comptes de correu de 2 GB d'espai, llibreta de contactes, carpetes, filtres i molt més, per a tu i els teus.

 • Accessible, ràpid i segur

  Accedeix al teu correu des de qualsevol punt del món. Amb una interfície fàcil d'utilitzar, no tindràs cap problema a l'hora de crear i llegir els teus correus.

  Els teus comptes de correu i missatges sempre protegits. Sofisticats filtres contra els correus fraudulents i protecció total de continguts sospitosos.

La teva identitat al teu correu

 • 85,000 dominis .cat registrats a tot el món
 • 145,000 comptes de correu utilitzen dominis .cat
 • 4,000,000 correus diaris enviats des de dominis .cat

El .cat és el primer domini del món que representa una llengua i una cultura a Internet. Un domini innovador, segur i de gran qualitat, similar al .com, però destinat específicament a la comunitat catalanoparlant.

A més a més, els webs .cat estan millor posicionats als cercadors, fet que facilita a les empreses adreçar-se al seu mercat.

Contacta amb nosaltres Preguntes freqüents

1. Indica el teu nom i cognoms
2. Indica els comptes de correu que vols crear
3. Indica el teu correu electrònic actual
4. Acceptació de les condicions legals i privacitat de dades

Condicions d'ús/legals del servei gratuït de correu.cat. La utilització d'aquest Servei comporta l'acceptació d'aquestes condicions.

Promoció limitada als 3000 primers paquets de domini .cat i allotjament de correu.

1. Descripció del servei.

La Fundació puntCAT (d'ara endavant, la Fundació) ofereix un servei gratuït de fins a 3 bústies de correu associades a un nom de domini .cat a particulars per a usos estrictament personals. Aquest servei forma part de les finalitats fundacionals de la Fundació i està destinat als membres d'entitats i col·lectius que hagin arribat a un Acord amb la mateixa per la distribució d'aquest servei entre els seus membres i associats.

Tot seguit us fem una descripció de les condicions d'ús d'aquest servei, que són d'acceptació obligatòria tant per aquelles persones que s'hi donin d'alta, com per totes aquelles altres que facin servir qualsevol de les bústies associades a la promoció.

2. Objecte del servei.

El servei consisteix en un domini .cat de franc i fins a 3 bústies de correu , de 2 GB cada una. Aquestes 3 bústies de correu seran creades i mantingudes per la Fundació i/o pel distribuïdor que la Fundació estimi convenient, a partir del nom de domini .cat que l'usuari esculli en el moment del registre en el servei i que estigui lliure d'impediments per al seu registre, i dels noms indicats per l'usuari per les bústies de correu.

3. Oferta del servei.

La Fundació oferirà aquest servei exclusivament a membres d'aquelles entitats amb les que s'estableixi un Acord de col·laboració. Aquestes entitats podran comunicar als seus membres l'existència d'aquest servei, la seva procedència i característiques, pels seus canals interns habituals de comunicació. En qualsevol cas, no podran fer-ne cap ús comercial ni derivat de les condicions establertes en aquests Acords o en aquestes condicions d'ús. No podran oferir el servei entitats relacionades amb aquelles a les que s'ha arribat a un Acord, sense haver acordat les condicions concretes d'oferta amb la Fundació puntCAT.

4. Responsable del servei.

La Fundació és l'entitat de Registre del domini .cat, i ofereix aquest servei de manera totalment gratuïta, atenent a les capacitats de que disposi en cada moment per la seva prestació, i l'usuari entén que l'ús d'aquest servei no resta garantit de manera continuada per part de la Fundació, i que la gratuïtat en la prestació implica l'absència de compromís al respecte de la funcionalitat i continuïtat del servei.

5. Canvis i terminació del servei.

La Fundació es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, modificacions i actualitzacions de la configuració i la presentació del servei i les seves condicions d'accés i ús.

Així mateix, la Fundació podrà suspendre la prestació del servei o establir un sistema de compensació per sostenir-lo econòmicament. Els usuaris poden donar-se de baixa lliurement del servei en aquestes circumstàncies així com en qualsevol moment que ho decideixin.

6. Destinataris del servei.

L'usuari del servei és qualsevol persona física, membre d'alguna de les entitats amb les que la Fundació ha arribat a un Acord de col·laboració per l'oferta del servei, que gestioni la sol·licitud de la creació del domini i de les bústies segons el procediment establert per la Fundació.

Els destinataris del servei són totes aquelles persones físiques per les quals es destini l'ús de les bústies que l'usuari indiqui en el moment en que doni d'alta el servei

7. Procediment de registre.

7.1 Registre d'usuari.

L'usuari del servei haurà de proporcionar a la Fundació el seu nom i cognoms i una bústia de correu vàlida des de la que pugui activar el servei un cop s'hagi inscrit. L'usuari podrà escollir un nom de domini .cat que compleixi les condicions de registre dels dominis .cat i que estigui lliure per registrar.

7.2 Sol·licitud de les bústies.

L'usuari haurà de proposar 3 noms de bústies de correu associades al domini que hagi escollit. Tot i que les 3 bústies han d'estar destinades a 3 usuaris individuals diferents, el procés de registre no requereix la identificació dels diversos usuaris, essent en tot moment l'usuari que dóna d'alta el servei el responsable davant la Fundació del compliment de les condicions d'us aquí descrites.

7.3 Registrador.

El registrador amb el que es registrarà el domini sol·licitat per l'usuari serà escollit automàticament pel sistema de registre de manera aleatòria entre els registradors que participin de la promoció.

7.4 Titularitat del nom de domini.

El nom de domini es registrarà sota la titularitat de l'usuari del Registre, constant el seu nom com a titular del domini. Les dades de contacte associades al titular (adreça, telèfons, adreça de correu, etc.) seran les de la Fundació, en tant que entitat que presta el servei, que constarà també com a contacte associat a la resta de camps (administratiu, tècnic i facturació).

8. Noms de domini registrats.

La Fundació podrà rebutjar en qualsevol cas la proposta de nom de domini que l'usuari hagi fet en el moment de registre, incloent-ne, entre d'altres, en els casos en que el nom de domini pugui entrar en conflicte amb drets de propietat intel·lectual de terceres parts, pugui entrar en conflicte amb les finalitats estrictament personals descrites en aquestes condicions d'ús, pugui generar confusió al respecte de la identitat de l'usuari, i, en general, en tots aquells casos en que la Fundació estimi que se'n podrien derivar responsabilitats legals de l'assignació del nom de domini sol·licitat, per sí mateix, o en combinació amb alguna de les bústies sol·licitades.

9. Ús de les bústies.

L'usuari es compromet a fer un ús responsable de les bústies assignades. La Fundació podrà suspendre el servei sense previ avís en el cas que tingui indicis suficients que les bústies s'estan fent servir per a finalitats que quedin fora de l'àmbit estrictament personal, o que s'estiguin duent a terme finalitats il·lícites des de les bústies, incloent-ne, entre d'altres, spamming, phishing, distribució d'ofertes comercials de productes no autoritzats per les Autoritats rellevants en matèria de consum, suplantacions d'identitat, frau, així com qualsevol altre activitat que pugui generar riscos per terceres persones i/o responsabilitats per la Fundació en tant que prestadora del servei.

10. Transferència del domini per altres usos.

El servei implica que el domini sota el qual es registren les bústies no podrà presentar cap mena de contingut, i que l'usuari no en tindrà el control. L'usuari té la possibilitat de reclamar de la Fundació la transferència del nom de domini per tal de disposar plenament de les possibilitats associades, el que comportarà la cessació de la prestació d'aquest servei, la transferència al registrador indicat per l'usuari del servei, i la transferència de les obligacions de manteniment tècnic i de caire econòmic associades al domini.

El cessament del servei de correu en cas de transferència inclou un termini de 5 dies a l'usuari per si aquest vol exportar les dades de les seves bústies al seu nou proveïdor de serveis. En cas que opti per no fer-ho, les bústies i el seu contingut seran automàticament esborrades passat aquest termini.

11. Cessament del servei.

El servei no té una durada mínima o màxima definida. Així, l'usuari pot, en qualsevol moment, sol·licitar voluntàriament la baixa del servei. Aquesta implica l'eliminació de les bústies, la destrucció definitiva dels seus continguts, l'alliberament del domini i l'eliminació de les dades personals de l'usuari associades al serveis de correu.

12. Incorporació de dades al servei de butlletins informatius.

Les dades de l'usuari que dóna d'alta al servei i tant la bústia proporcionada com aquelles que se'n creen per part del servei seran incorporades al llistat de correu mitjançant el qual la Fundació puntCAT comunica als seus usuaris notícies relacionades amb la comunitat .cat.

La Fundació compleix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal. Sempre que es recullin dades de persones físiques a efectes de ser incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, degudament declarat davant l'Agència, s'informarà adequadament al titular de dites dades.

En qualsevol moment podran exercir-se per part dels particulars que hagin proporcionat les seves dades a la Fundació els drets reconeguts al títol III de la LOPD.

13. Propietat intel·lectual.

Els continguts associats amb el servei i la seva promoció, incloent-hi textos, imatges, àudios, vídeos, dissenys, així com qualsevol altre material susceptible de protecció, són titularitat de la Fundació. Tots aquells continguts dels quals la Fundació no en sigui la titular, seran inclosos a la pàgina únicament després d'haver obtingut el consentiment corresponent dels seus legítims titulars.

En aquest darrer cas, se'n reflectirà l'autoria de manera que pugui identificar-se l'origen de la titularitat.

14. Exempció de responsabilitat.

Ni la Fundació ni els registradors relacionats amb la prestació del servei, ni el proveïdor de serveis de correu amb que la Fundació decideixi col·laborar en la prestació del servei poden ser responsables de la pèrdua de dades ni per cap dany que l'usuari o qualsevol dels altres destinataris del servei pugui patir en relació a la cessació o interrupció de la prestació del servei, atenent a les seves característiques gratuïtes, i a l'acceptació per par de l'usuari de la prestació del servei tal qual s'ofereix.

15. Reserva de drets.

La Fundació es reserva el dret a actualitzar o revisar les condicions contingudes en aquest document, sense prèvia notificació a l'usuari, per motius normatius o per canvis en la prestació del Servei.

16. Jurisdicció competent.

Els jutjats i tribunals de Barcelona seran els competents per resoldre qualsevol controvèrsia litigiosa que pugui sorgir entre els usuaris i la Fundació en relació a la utilització d'aquests serveis.

Suggeriment de dominis disponibles per registrar